Korsmos ugrashage

Om Prosjektet

Korsmos ugrashage
Korsmos ugrashage er nettstedet du er på nå, der ugrasplansjene etter Korsmo på digital form utgjør hovedgrunnlaget. Korsmos ugrashage er også en besøkshage/plantesamling ved NIBIO på Ås, like ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Norges landbrukshøgskole (NLH). Plantesamlingen er oppkalt etter ugrasbiolog og professor Emil Korsmo (1863-1953).

Plansjeverket til Korsmo
Arbeidet med ugrasplansjene pågikk over 25 år, fra 1913 til 1938. Kunstmaleren Knut Quelprud (signatur K.Q.) og tegneren Sara Mørk (S.M.) tegnet og malte artene etter Korsmos anvisninger. Trykking av papirplansjene, i format 64 x 90 cm, ble besørget av Norsk Lithografisk Officin, Oslo og betalt av Norsk Hydro. Totalt ble det laget 90 plansjer, som til sammen inneholder 138 arter, siden noen plansjer inneholder 2 eller 3 arter. Selve trykkingen av plansjene skjedde i Leipzig i Tyskland. Originalene er trolig forsvunnet der under andre verdenskrig.

Digitalisering av plansjeverket og utarbeidelse av web-sidene
Som utgangspunkt for websidene om ugrasartene, har Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana besørget avfotografering av gode papirkopier av plansjene, på oppdrag fra NIBIO. Denne digitaliseringen ansees som en måte å bevare plansjene på for framtiden. På grunnlag av de digitale plansjene er websidebildene produsert med lavere oppløsning. Av viktige detaljer, for eksempel frøplanter og rotbiter, er det laget egne utsnitt. I tillegg har medarbeidere ved NIBIO tatt egne ugrasfotografier. Svart-hvit-silhuetter av frøplanter og rosetter stammer fra ugrasherbarier til tidligere studenter ved NMBU.

Under oppbyggingen av ugraswebsidene, blir det også utarbeidet tekster, senere også en engelsk versjon, med bl.a. beskrivelse av skadelige og nyttige egenskaper til planteartene i hagen, også sett i kulturelt og historisk perspektiv.


Rettighetene til plansjene forvaltes av NIBIO etter avtale med Kosmos familie.

På websidene for de ulike ugrasartene legges det inn linker til de samme artene i den svenske 'Virtuella floran', hvor en bl.a. kan finne utbredelseskart for Norden og nordlige halvkule. Det legges også inn linker til Plantevernleksikonet (leksikon.nibio.no), utarbeidet ved NIBIO, eventuelt til VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere; www.vips-landbruk.no).


Opphavet til plansjer, fotografier og svart-hvit-siluetter

Illustrasjon: Sara Mørk og/eller Knut Quelprud.
Noen få plansjer har signaturen L.B. (Liv Barstad)
Foto: navn på fotograf.
Samler: initialer til personen som har samlet planten, og årstall.

Ugrashagen

Hagen ble opprinnelig etablert ved tidligere Statens plantevern i 1976 under navnet 'rørfeltet', siden plantene vokser i sementrør, med plass til 172 arter. For 112 av artene finnes det en Korsmo-plansje. Ugrashagen er bygget opp av forskere ved tidligere Avdeling ugras, i tråd med Korsmos inndeling av ugrasartene i biologiske grupper.

Målgrupper

Forskere
Forelesere
Bønder
Gartnere
Ringledere og andre rådgivere i landbruket
Nyttevekstinteresserte
Publikum på Norsk Landbruksmuseum
Botanikere
Studenter
Skoleelever
Hageeiere
Det allmenne publikum

Finansieringskilder, samarbeidspartnere og medarbeidere

Norsk Kulturråd og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har de første tre årene gitt tilskudd for å gjenoppbygge plantesamlingen, og for å produsere ugraswebsidene. Landbruksfirmaet Norgesfôr AS har også støttet prosjektet økonomisk, samt at NIBIO har stilt med egne midler.

Prosjektet ble startet i 2004 som et samarbeid mellom tidligere Bioforsk Plantehelse, Fagseksjon Ugras og bioklima og tidligere Norsk Landbruksmuseum (www.landbruksmuseet.no), nå Vitenparken Campus Ås. Bearbeiding av bildemateriale fra plansjer og fotografier er utført av Erling Fløistad ved NIBIO, der Halvard Hole medvirket i startfasen. Datafirmaet Gøran Langedal AS sto for programmeringen av websidene.

Prosjektet er for øvrig omtalt i Norsk Landbruksmuseums årbok, Jord og gjerning 2004 (s. 180) og 2005 (s. 178-179), samt i Grobladet mai 2004 (s. 13) og desember 2004 (s. 14) – utgitt av OIKOS – Økologisk Norge. For øvrig er prosjektet omtalt flere ganger i lokalpressen på Ås (Ås Avis, Ås-Nytt) og i Follo (Østlandets Blad).

For 2007-2011 fikk prosjektet årlige tilskudd fra Statens landbruksforvaltning. NIBIO har også i disse årene stilt med egne midler, bl.a. fra Plantevernleksikon-prosjektet. I årene etter 2011 har prosjektet bare fått sporadisk støtte fra NIBIO.  

Ås, 2. desember 2016

Helge Sjursen
(prosjektleder) NIBIO

 

Om prosjektet
Kontakt oss

Plantefamilier
Biologiske grupper
Norske plantenavn
Latinske plantenavn
Hagekart (PDF)
Litteratur (PDF)